GDPR

(Ochrana osobných údajov)


Zámerom VieMi Consulting a VieMi je ochrana súkromia, dôverných informácií a osobných údajov, ktoré im boli zverené. V rámci tohto základného záväzku sa VieMi Consulting a VieMi zaviazali zaistiť zodpovedajúcu ochranu a využívanie osobných údajov, ktoré VieMi Consulting a VieMi získali zberom informácií prostredníctvom svojej webovej stránky.

VieMi Consulting a VieMi majú záujem zhromažďovať iba tie osobné údaje, ktoré návštevníci dobrovoľne poskytnú na našej webovej stránke, a to tak, aby sme mohli týmto osobám ponúknuť informácie a, alebo služby. Prečítajte si prosím toto naše prehlásenie o ochrane osobných údajov, ak sa chcete dozvedieť viac o tom, akým spôsobom uskutočňujú naše spoločnosti zber, využitie a ochranu osobne identifikovateľných informácií, ktoré sme získali.

1. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Spoločnosti VieMi Consulting s.r.o., so sídlom Tri vody III 1766/6, 900 45 Malinovo, IČO: 51 071 380, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka: 122158/B a VieMi s. r. o., so sídlom Dojč 296, 906 02 Dojč, IČO: 55 483 097 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka: 54301/T sú v určitých prípadoch povinné získať súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade keď je súhlas vyžadovaný Právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, súhlas a podrobný účel, pre ktorý a ako budú Vaše osobné údaje spracované, sú uvedené v príslušnom formulári. Schválením tohto formulára dávate svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov osobám, ktoré spravujú a spracúvajú Vaše osobné údaje, tzn. spoločnostiam VieMi Consulting a VieMi. Schválením tohto formulára potvrdzujete, že ste boli informovaní o Vašich právach podľa Tretej časti Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a podľa Druhej časti Zákona o ochrane osobných údajov, týkajúcich sa spracovania osobných údajov, najmä práva dotknutej osoby na prístup a overenie svojich osobných údajov, dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov a možnosti požadovať vymazanie osobných údajov. Taktiež potvrdzujete správnosť a presnosť Vami poskytnutých údajov.

Súhlas je poskytovaný najdlhšie na čas, nevyhnutný na dosiahnutie účelu takéhoto spracovania. Vaše osobné údaje budú spracované výhradne v rámci Vami vyššie určeného rozsahu, alebo v rozsahu podľa tohto Prehlásenia o ochrane súkromia alebo v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu spracovania.


2. Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

2.A. Aké údaje zbierame

Vaše osobné údaje získame len za predpokladu, že sa ich rozhodnete poskytnúť, napríklad aby sme vás mohli kontaktovať prostredníctvom e-mailu. Odoslaním osobných údajov VieMi Consulting a VieMi potvrdzujete, že VieMi Consulting a VieMi môžu použiť Vaše osobné údaje v súlade s týmto prehlásením o ochrane súkromia. Vaše osobné údaje sa nepoužijú na iné účely, pokiaľ nezískame Váš súhlas, alebo pokiaľ to nevyžaduje alebo nepovoľuje zákon alebo profesionálne štandardy.

2.B Zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov

VieMi Consulting a VieMi všeobecne spracúvajú len osobné údaje ktoré sú nevyhnutné na splnenie Vašej požiadavky. Ak sú potrebné ďalšie nepovinné údaje, budete o tom informovaní v čase ich zhromažďovania.

Slovenská právna úprava nám umožňuje spracovávať osobné údaje pokiaľ na to máme zákonný dôvod. Tiež sa vyžaduje, aby sme Vás s týmito právnymi dôvodmi oboznámili. Vaše údaje budeme spracúvať na základe jedného z uvedených dôvodov:

  • Plnenie zmluvy: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na poskytnutie nášho plnenia na základe zmluvy;
  • Právna povinnosť: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ako napríklad vedenie evidencie pre daňové účely alebo poskytnutie informácií orgánu verejnej moci;
  • Oprávnený záujem: môžeme spracovať Vaše osobné údaje, ak je ich spracovanie nevyhnutné pre dosiahnutie nami sledovaného oprávneného záujmu, ktorým je výkon podnikania, ak nad takýmito záujmami neprevážia Vaše záujmy; alebo
  • Váš súhlas: občas Vás môžeme požiadať o Váš súhlas so spracovaním niektorých Vašich osobných údajov a budeme ich spracovávať iba po Vašom výslovnom súhlase. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí nás kontaktovať na viemiconsulting@gmail.com.

VieMi Consulting a VieMi zhromažďujú citlivé osobné údaje iba vtedy, keď dotknuté osoby dobrovoľne poskytnú takéto informácie a dajú nám súhlas k ich spracovaniu podľa tohto Prehlásenia o ochrane súkromia alebo ak to umožňujú právne predpisy alebo profesionálne štandardy. Ak máte akékoľvek otázky o tom, či poskytnutie citlivých informácií VieMi Consulting a VieMi sú alebo môžu byť potrebné alebo vhodné na konkrétne účely, prosím kontaktujte nás na adrese viemiconsulting@gmail.com.

2.C Automatické zhromažďovanie osobných údajov

V niektorých prípadoch VieMi Consulting a VieMi a naši poskytovatelia služieb používajú cookies, webové majáky a iné technológie na automatické zhromažďovanie niektorých druhov informácií pri návšteve našich stránok a rovnako aj prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Zhromažďovanie týchto informácií nám umožňuje skvalitniť výkonnosť, použiteľnosť a efektivitu webovej stránky VieMi Consulting a VieMi a zmerať efektivity našich marketingových aktivít.

IP adresa
IP adresa je číslo pridelené Vášmu počítaču vždy, keď sa pripojíte na internet. Umožňuje počítačom a serverom rozoznávať sa a navzájom spolu komunikovať. IP adresa, z ktorej sa návštevníci webových stránok zvyknú pripájať, môžu byť zaznamenávaná pre účely bezpečnosti IT a pre účely diagnostiky systému. Tieto údaje môžu byť tiež využité v súhrnnej forme k uskutočneniu analýzy trendov webovej stránky a jej výkonnosti.Cookies

Cookies môžu byť umiestnené na Váš počítač alebo zariadenie s prístupom na internet, kedykoľvek keď navštívite našu webovú stránku. To umožní stránke zapamätať si Váš počítač alebo zariadenie a slúži to niekoľkým účelom. Sekundárny typ cookies označovaný ako "user-input" cookies môžu byť potrebné na zabezpečenie nevyhnutnej funkcionality. Tieto súbory cookies nebudú blokované pomocou oznamovacej lišty. Váš výber bude uložený v cookie a platí počas 90 dní. Ak si prajete zrušiť svoj výber, môžete tak urobiť odstránením cookies vo Vašom prehliadači.

Hoci väčšina prehliadačov prijíma cookies automaticky, v nastaveniach prehliadača si môžete zvoliť prijímanie alebo neprijímanie súborov cookies (zväčša umiestnené vo voľbe Nástroje či Nastavenia). Rovnako môžete kedykoľvek zmazať cookies z Vášho zariadenia. Chceli by sme Vás však upozorniť na to, že v prípade neprijímania cookies, je možné, že nebudete môcť využiť všetky prvky našej webovej stránky.

Samotné cookies nám neumožňujú zistiť vašu e-mailovú adresu alebo vás akýmkoľvek iným spôsobom identifikovať. V našich analytický správach môžeme zistiť iné identifikátori ako IP adresy, avšak v tomto prípade je účelom identifikácia počtu unikátnych návštevníkov na našej webovej stránke a geografický pôvod návštevníkov, a nie identifikácie jednotlivých návštevníkov.

POUŽÍVANÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNOK SÚHLASÍTE S NAMI REALIZOVANÝM UMIESTNENÍM COOKIES NA VÁŠ POČÍTAČ ALEBO ZARIADENIE S PRÍSTUPOM NA INTERNET.

Webové majáky

Webový maják je malý grafický obrázok umiestnený na webovej stránke, ktorý je možné využiť pre zber určitých informácií z Vášho počítača, ako napríklad IP adresy, času, kedy prišlo k prehliadaniu obsahu stránky, typu prehliadača a existencie cookies, ktoré boli už skôr nastavených týmto serverom. VieMi Consulting používa webové majáky výhradne v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Máte možnosť vyradiť niektoré webové majáky z prevádzky tým, že odmietnete nastavenie s nimi spojených cookies. Webový maják môže i napriek tomu zaznamenať anonymnú návštevu z vašej IP adresy, ale informácia nebude zaznamenaná do cookie súboru.

Lokalizačné nástroje

VieMi Consulting a VieMi môžu zhromažďovať a použiť zemepisné umiestnenie Vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Tieto lokalizačné údaje sú zhromažďované za účelom poskytnúť vám informácie týkajúce sa služieb, ktoré by pre vás mohli byť zaujímavé na základe vašej zemepisnej polohy a na zlepšenie našich produktov a služieb založených na využívaní polohy.


3 Zdieľanie a prenos osobných údajov

Prenos tretím stranám

Nezdieľame osobné údaje s neidentifikovanými tretími stranami, okrem prípadu ak je to nevyhnutné na plnenie našich legitímnych profesionálnych a obchodných záujmov, na spracovanie vašich požiadaviek a/alebo ak je to vyžadované alebo dovolené zákonom alebo profesionálnymi štandardmi.

VieMi Consulting a VieMi spolupracujú s poskytovateľmi služieb a/lebo agentúrami, ktorí môžu spracovať Vaše osobné údaje v našom mene. VieMi Consulting a VieMi prenesú osobné údaje iba tým osobám, ktoré spĺňajú prísne štandardy na spracovanie dát a bezpečnosť. Zdieľame osobné údaje, ktoré im umožňujú poskytnúť ich služby.

V niektorých prípadoch môžu VieMi Consulting a VieMi zdieľať vaše osobné údaje, ak to umožňuje zákon, s rôznymi spoločnosťami, poskytovateľmi služieb alebo predajcami konajúcimi v našom mene na zabezpečenia splnenia Vašich požiadaviek. VieMi Consulting a VieMi nepredávajú osobné údaje žiadnej tretej strane. VieMi Consulting a VieMi taktiež neprevedú osobné údaje, ktoré ste nám poskytli žiadnej tretej strane pre ich marketingové účely.


4 Možnosti

Máte niekoľko možností, ako využívať webové stránky VieMi Consulting a VieMi. Všeobecne sa dá povedať, že v prípade, že navštívite webové stránky VieMi Consulting a VieMi, nie ste povinný poskytnúť nám žiadne osobné údaje, avšak pokiaľ budete chcieť ďalšiu informáciu o našich službách a akciách, ktoré usporadúvame, môže byť ich odovzdanie podmienené poskytnutím určitých osobných údajov. Niektoré webové stránky vás tiež môžu požiadať o povolenie na využitie vašich osobných údajov a je na vás, či s ich využitím budete súhlasiť alebo ich odmietnete. Ak sa zaregistrujete na účely určitej služby či zasielanie určitého oznámenia, ako napríklad pre účely pravidelného doručovania e-newsletteru, máte možnosť kedykoľvek vašu registráciu k tejto službe zrušiť, a to tak, že budete postupovať podľa inštrukcií , ktoré sú obsiahnuté v každej správe. Pokiaľ sa rozhodnete zrušiť svoju registráciu k určitej službe, či zasielaniu určitých oznamov, budeme postupovať tak, aby sme vaše údaje odstránili čo najskôr. Aj napriek tomu je však možné, že vás ešte pre tým, než budeme vašu žiadosť schopný spracovať, požiadame o dodatočné informácie.

Ako bolo uvedené vyššie, ak si neprajete, aby sa cookies nastavili do Vášho prehliadača pri vašom pripojení sa na naše webové stránky, môžete si pre nastaviť svoj webový prehliadač, aby odmietal všetky cookies alebo vám ohlásil každý pokus o zaslanie cookie do Vášho počítača. Ak sa však rozhodnete pre odmietnutie všetkých cookies, chceli by sme vás upozorniť na skutočnosť, že niektoré časti našich webových stránok v tomto prípade nebudú plne funkčné.


5 Prístup

Ak ste poskytli VieMi Consulting  a VieMi osobné údaje, máte nasledujúce práva:

Vo väčšine prípadov Právo na prístup a opravu: máte právo na primeraný prístup k Vašim osobným údajom. Toto sa nazýva žiadosť dotknutej osoby na prístup k osobným údajom. Ak sme sa Vám zaviazali poskytnúť osobné údaje, poskytneme ich bez nároku na poplatok. Pred poskytnutím osobných údajov, môžeme od Vás žiadať preukázanie Vašej identity a informácií potrebných na lokalizáciu Vašich údajov. Ak o Vás disponujeme osobnými údajmi, ktoré sú nepresné alebo nesprávne, máte právo žiadať ich opravu.

Namietanie spracovania: máte právo namietať nami spracovávané osobné údaje, a ak ich nie sme naďalej oprávnený používať, právo na výmaz týchto údajov ak ich uchovávame dlho alebo ich spracovanie je zakázané v určitých prípadoch.

Môžete uplatniť tieto práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov zaslaním emailu na viemiconsulting@gmail.com a my už vykonáme potrebné kroky, ak je to v súlade s právnymi predpismi a profesionálnymi štandardmi.


6 Bezpečnosť a integrita dát

VieMi Consulting a VieMi majú nastavené primerané bezpečnostné pravidlá a politiku bezpečnosti s cieľom ochrániť osobné údaje pred stratou, zneužitím, zmenou či zničením. Snažíme sa o to, aby prístup k Vašim údajom bol obmedzený iba na tie osoby, ktoré ich skutočne potrebujú poznať. Osoby, ktoré majú prístup k týmto údajom, musia dodržiavať pravidlo dôvernosti týchto informácií. Snažíme sa tiež o to, aby si osobné údaje ponechávali iba na dobu nevyhnutnú k tomu, než zrealizujeme Vašu požiadavku, či žiadosť, či než nás príslušná osoba, ktorej dané údaje patria nepožiada o ich vymazanie. Pre bližšie informácie o uchovávaní poskytnutých osobných údajov, si prečítajte príslušné Informácie o spracúvaní osobných údajov uvedené nižšie. VieMi Consulting a VieMi sa zaväzujú chrániť Vaše poskytnuté osobné údaje. Ak máte otázky, či pripomienky týkajúce sa toho ako spravujeme Vaše osobne identifikovateľné informácie, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese viemiconsulting@gmail.com. Túto emailovú adresu môžete využiť aj v prípade, že nám budete chcieť oznámiť Vaše prípadné obavy ohľadom ochrany osobných údajov. Za každých okolností sa máte právo s Vašou sťažnosťou obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý sa bude Vašou požiadavkou zaoberať.