Orientačný cenník 

(platný od 7/2018)

Podvojné účtovníctvo:

Za jednorazové zriadenie klienta v softwarovom systéme (licencia) a za prispôsobenie účtovej osnovy podľa špecifík zákazníka účtujeme jednorazový poplatok vo výške mesačného paušálu. Cena za vedenie účtovníctva vo forme mesačného paušálu podľa cenovej ponuky vypracovanej na mieru po osobnom stretnutí či zodpovedaní základných otázok mailom alebo telefonicky.

Súčasťou služby vypracovania podvojnéhoúčtovníctva je:

Pri neplatcovi DPH

- vedenie účtovného denníka

- vedenie hlavnej knihy

- vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných

- vedenie bankovej knihy

- vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov

- vedenie pokladničnej knihy

Pri platcovi DPH

- vedenie účtovného denníka

- vedenie hlavnej knihy

- vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných

- vedenie bankovej knihy

- vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov

- vedenie knihy daňových dokladov

- vypracovanie Priznania k DPH (mesačne alebo kvartálne)

- vypracovanie súhrnného a kontrolného výkazu

- vedenie pokladničnej knihy


Mzdy a presonalistika (EUR mesačne za zamestnanca):

1-10 zamestnancov 10,00 EUR

11-20 zamestnancov 9,50 EUR

21-30 zamestnancov 9,00 EUR

31-viac zamestnancov 8,50 EUR

Za zriadenia a nastavenie nového klienta v mzdovom systéme účtujeme jednorazový paušál 50 EUR.

V súvislosti s vedeným mzdovej agendy ponúkame službu realizácie úhrad čistých miezd zamestnancov, dane zo závislej činnosti ako aj príspevkov do poisťovní. Pre klienta založíme bankový účet, na ktorý klient prevedie (na základe našej informácie) celkovú čiastku všetkých úhrad súvisiacich so mzdovou agendou. My potom vykonáme samotné bankové prevody. Táto služba je zo strany klientov vítaná nakoľko má dôverný charakter. Za túto službu účtujeme 20 EUR mesačne.

Súčasťou mzdovej agendy:

- samotný výpočet mzdy + ročné zúčtovanie

- vypracovanie a zasielanie kvartálnych výkazov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti

- vypracovanie a zaslanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch

- tvorba a výpočet sociálneho fondu (príspevky na stravné lístky)

- vypracovanie výkazov do sociálnej a zdravotnej poisťovne

- všetky požadované štatistické výkazy a hlásenia

- prevodné príkazy na výplatu miezd a odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne

- všetky úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup z pracovného pomeru (prihláška zamestnanca do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, vypracovanie pracovnej zmluvy, odhláška zamestnanca zo Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, ročné zúčtovanie preddavkov zamestnanca, zápočet rokov)


Dane:

Fyzická osoba - typ A 30 EUR

Fyzická osoba - typ B 50 EUR

Právnická osoba cena dohodou

Daň z motorových vozidiel 5 EUR za vozidlo


Iné služby:

Vypracovanie podkladov pre audítora 15 EUR/hod

Registrácia za platcu DPH 50 EUR

Zápisnica z Valného zhromaždenia pre schválenie závierky 20 EUR

Spracovanie interných smerníc 15 EUR/hod

Reporting a poradenstvo 15 EUR/hod

Založenie občianskeho združenia 90 EUR v rátane zákonných poplatkov


Cenník našich služieb možno považovať za orientačný, nakoľko vieme ku každému klientovi pristupovať individuálne a vypracovať cenovú ponuku na mieru.